over ons

Nieuwsbrief

Twee keer per maand komt de nieuwsbrief uit. Hierin staan alle belangrijke gebeurtenissen die zich op school afspelen. U ontvangt de nieuwsbrief via de mail. Klik hier voor het archief van de nieuwsbrieven.

Halen en brengen

De deuren van school gaan om 8.35 uur open. We vragen de ouders van de groepen 3 t/m 8 om bij de klassendeur gedag te zeggen. Om 8.45 uur starten de lessen. Om 15.00 uur (maandag t/m donderdag) mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 op het schoolplein worden gehaald. De kinderen van de groep 1 en 2 wachten in de klas op hun ouders. Op vrijdag is de school i.v.m. het Djuma-gebed om 12.15 uur uit. In de wintermaanden is dit om 12.00 uur.

Inloopochtenden

Een keer in de maand is er in de groepen 3 t/m 8 een inloopmoment van 8.35 - 09.00 uur. Samen met uw kind kunt u de schriften en boeken inzien waarin wordt gewerkt. Daarnaast ontmoet u tijdens dit moment de andere ouders van de groep. De inloopochtend is niet bedoeld voor individuele vragen over kind(eren). Daarvoor kan een aparte afspraak gemaakt worden met de leerkracht. De data voor de inloopochtend staan vermeld in de jaarkalender.

Continurooster

Onze school hanteert een continurooster. De kinderen eten in de klas onder toezicht van hun leerkracht. De directie, administratief medewerker en/of ouders surveilleren tijdens de grote pauze. De school is tijdens het overblijven aansprakelijk voor de kinderen.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, geeft u dit op dezelfde dag tussen 8.00 uur en 8.15 uur door aan de school via telefoonnummer 0229 507688. Wanneer een leerling afwezig is en de school hiervan niet op de hoogte is gesteld, registreren wij dit als ongeoorloofd verzuim. Als een leerling langere tijd niet naar school kan komen, overlegt de leerkracht met de ouders hoe het onderwijs op enige wijze voortgang kan hebben en klasgenoten contact kunnen houden.

Oudergesprekken

Drie maal in het schooljaar vinden er oudergesprekken plaats. Hierbij wordt de ontwikkeling van uw kind besproken met de leerkracht. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het eerste (kennismakings)gesprek vindt plaats in oktober. In februari en juni wordt het rapport besproken.

Verjaardagen en traktaties

In verband met de identiteit van de school wordt de verjaardag van uw kind niet op school gevierd. Dat houdt ook in dat er niet getrakteerd mag worden op die bewuste dag. Op andere feestelijke dagen, bijvoorbeeld bij geboorte van een broertje of zusje mag er gerust getrakteerd worden.

Gezond/verantwoord eten

In veel producten worden bepaalde stoffen toegevoegd die niet toegestaan zijn voor moslims. Denk bijvoorbeeld aan dierlijke vetten. Ook mogen bijvoorbeeld bepaalde E-nummers niet gebruikt worden volgens sommige Islamitische geleerden. Om te voorkomen dat wij steeds in een situatie terechtkomen waarin we ons moeten afvragen wat wel mag en wat niet, willen we afspreken dat kinderen alleen fruit, dadels, pruimen, vijgen, noten en popcorn mogen uitdelen of iets wat zelf is bereid. Daarnaast hebben we op I.B.S. Elif de afspraak dat de kinderen water drinken op school en tijdens het tienuurtje fruit eten.

Gym

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht in Sporthal De Kers. Dit gebeurt twee keer per week. De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in de speelzaal van onze school van de eigen leerkracht.

Voor de eigen veiligheid van de kinderen, is het niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de gymlessen. Kinderen kunnen er achter blijven haken, ze gaan kapot of raken kwijt. Voor de gymlessen heeft uw kind een korte broek en een t­-shirt nodig. Wij raden u aan uw kind gymschoenen te laten dragen met klittenband en een goedzittende (strakke) hoofddoek indien van toepassing. Wegens veiligheidsoverwegingen mag er niet gegymd worden zonder de juiste kleding en schoeisel.

Huiswerk

Wij vinden het van belang dat ieder kind leert om buiten de schooltijden zelfstandig opdrachten uit te voeren. Wij geven huiswerk mee om de kinderen te leren verantwoord om te gaan met eigen werk en de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat ouders iedere dag met hun kind thuis lezen en het lezen stimuleren. Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin is opgebouwd. Door met het kind te praten over het boek, wordt het gestimuleerd actief te gaan luisteren en met taal aan de slag te gaan. Wanneer het in het belang van uw kind is dat er thuis intensiever geoefend moet worden, zal de leerkracht dit met u bespreken. Ook voor o.a. het schrijven van woordjes, tafelsommen en klokkijken (automatisering) is ondersteuning van thuis noodzakelijk.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school en de oudergeleding van MR hebben de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op het bedrag van €40,00 per kind per jaar. Om de ouders met meerdere kinderen op onze school tegemoet te komen, past de school een korting toe:

  • Bij één kind is de ouderbijdrage € 40,00 per kind per jaar.
  • Bij twee kinderen is de ouderbijdrage €35,00 per kind per jaar.
  • Bij drie kinderen is de ouderbijdrage € 30,00 per kind per jaar.
  • Bij vier kinderen is de ouderbijdrage € 25,00 per kind/jaar.

Minimale ouderbijdrage is €25,00 per kind per jaar. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL97ABNA 0555 1076 98.

Adreswijziging

Wilt u adreswijzigingen en/of nieuwe telefoonnummers van leerlingen wijzigen? Dit kan z.s.m. doorgegeven worden aan de groepsleerkracht en/of via een mail naar info@elifamsterdam.nl

Stagiaires op onze school

Wij bieden, met plezier, ieder jaar weer de ruimte aan studenten van HBO­ en MBO­-opleidingen om ervaring op te doen bij ons op school. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de groep. Via de nieuwsbrief zullen de stagiaires zich voorstellen.

Video-­opnames

Een enkele keer kan het voorkomen dat er in de klassen video­-opnames worden gemaakt. Deze hebben tot doel (nieuwe) leerkrachten of stagiaires te begeleiden en te coachen op weg naar het beroep van leerkracht. Na het bespreken van de opnames worden deze direct gewist. Indien u op deze werkwijze bezwaar heeft, kunt u dit ten allen tijde, doch liefst bij de inschrijving van uw kind, kenbaar maken. In bijzondere gevallen wordt er een video­-opname gemaakt met het doel de houding en gedragingen van een bepaalde leerling in de groep te observeren. In deze gevallen zult u als betrokken ouder altijd persoonlijk om toestemming worden gevraagd.

Aanvragen extra schoolverlof

Een aanvraag voor extra verlof moet altijd schriftelijk ingediend worden bij de directie.

Beslissen over een aanvraag

De directeur beslist over een aanvraag voor niet meer dan tien schooldagen in één schooljaar. Voor verlof van meer dan tien schooldagen is ook een goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente nodig.

Gewichtige omstandigheden

In artikel 11 van de Leerplichtwet worden enkele omstandigheden genoemd, waarbij verzuim geoorloofd is. In lid f van dit artikel wordt gesproken over andere gewichtige omstandigheden. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Verhuizing;
  • Huwelijk bloed- en aanverwanten;
  • Ernstige ziekte of overlijden van een familielid (u kunt de aanvraag terstond doen);
  • Huwelijks- of ambtsjubileum;
  • Sociale medische indicatie (u heeft dan een medische verklaring nodig);
  • Een vakantie (indien de vakantieregeling van het bedrijf/ instelling waar één van de ouders werkt het niet mogelijk maakt vakantie te nemen binnen de schoolvakantie, u heeft dan een werkgeversverklaring nodig).

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

  • Een tweede vakantie (tijdens de schoolvakantie heeft u de gelegenheid om op vakantie te gaan);
  • Zomaar een lang weekend weg;
  • Sportevenementen bezoeken buiten schoolverband;
  • Bezoeken van tentoonstellingen, concerten, pretparken etc.;
  • Één of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen.

Bij twijfel (wel of geen vrij) is het verstandig dat u even overlegt met de directeur.

Buitengewoon verlof

Vierjarigen

Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het iedere dag naar school. Het kind is nog niet leerplichtig, maar wel gebaat bij een regelmatig schoolleven. Als het te zwaar wordt voor een kind om hele dagen naar school te gaan, kunnen we afspraken maken over een beperking daarvan.

Vijfjarigen

Vanaf vijf jaar is het kind leerplichtig. In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarigen in bepaalde omstandigheden vijf uur per week vrij krijgen. Dit buitengewoon verlof kan niet worden opgespaard en wordt alleen verleend indien sprake is van medische en/of sociaal emotionele redenen. Zwemles valt hier niet onder.

Verzuim

Verzuim van kinderen, door ziekte of andere omstandigheden, willen we graag d.m.v. een briefje (met andere kinderen meegeven) of een telefoontje vóór 8:30 uur op de hoogte gebracht worden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Klachten en vertrouwenspersoon

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten die betrekking hebben:

A) op het gebied van seksuele intimidatie en machtsmisbruik: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten.

B) op overige klachten: alle klachten die niet vallen onder de bij A genoemde regeling, zoals begeleiding en beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, het schoonhouden van het gebouw, toepassing van strafmaatregelen e.d.

Voor de klachten genoemd onder A is een contactpersoon aangesteld. Contactpersoon voor I.B.S. Elif Hoorn is mw. M. Beumer, zij is de IB’er van onze school. Deze dient als eerste opvang voor de klacht. Het bevoegd gezag van onze school heeft zich aangesloten bij de klachtencommissie Islamitische Onderwijs ingesteld door de ISBO.

Voor de bij B genoemde klachten kunt u terecht bij desbetreffende leerkracht van uw zoon/dochter. Indien u er niet uitkomt met desbetreffende leerkracht, kunt u contact opnemen met de directeur. Indien u er dan niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij het bestuur, die op haar beurt een klacht kan laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie.

BHV/EHBO

Bij ongelukjes in school en op het plein wordt eerste hulp geboden door de leerkrachten, die de cursus BHV en/of EHBO hebben gevolgd. Is er medische hulp nodig, dan worden ouders/verzorgers en/of de huisarts altijd gewaarschuwd. Op school houden wij om die reden een lijst bij met noodnummers waar wij ouders kunnen bereiken. Hierbij is het van belang dat de meest recente telefoonnummers zijn doorgegeven aan school.

Hoofdluisbeleid

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen betreffende de bestrijding van hoofdluis. U als ouder dient uw eigen kind(eren) te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Voor u houdt in dat:

  • u thuis controleert op hoofdluis en zo nodig behandelt.
  • bij het ontdekken van luizen of neten, dit meldt aan school.
  • mocht er bij uw kind luizen gevonden wordt, u direct start met behandelen volgens de folder.
  • na behandeling de kinderen elke dag thuis te controleren totdat het kind luisvrij is.

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op I.B.S. Elif gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school, wanneer er hoofdluis gesignaleerd wordt, een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. In ons hoofdluisprotocol vindt u meer informatie over de aanpak die wij hanteren.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Het bestuur van de school heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn van kracht op de dagen dat de leerling daadwerkelijk de school bezoekt en zijn tevens van kracht voor ongevallen die de leerling overkomen gedurende één uur vóór of na de voor hem geldende schooltijden. Ook gelden deze verzekeringen tijdens de schoolreizen en excursies.

Schade

Het komt soms helaas voor dat kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van anderen. De school kan in deze gevallen niet bemiddelend optreden. De veroorzaker van de schade zal dus altijd rechtstreeks aansprakelijk gesteld moeten worden.

Mobiele telefoons

Het is voor leerlingen niet toegestaan om een mobiele telefoon mee te nemen naar school. Wanneer u van mening bent dat u een geldige reden heeft om (geheel op eigen risico) uw kind zijn/haar telefoon mee te geven, dient u de leerkracht per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen.